Engle

 Engle er luftige væsener, og de har et meget højt vibrationsniveau, der gør dem usynlige for de fleste mennesker. Sjælens behov for spiritualitet kan fortrænges, men før eller siden kræver den sit ret, sit spirituelle rum, sit hjerterum. Og det er kun i hjertets rum, at englene lever og kan opleves.

Når interessen for engle netop nu er så stor, skyldes det måske, at vi er rede til at finde englen i os selv.

Abbedissen og mystikeren Hildegaard von Bingen (1098-1179) sagde, at englen blev skabt på den første dag sammen med lyset. Lysvæsenerne har altid været hos os. De har været kendt og beskrevet af de fleste gamle kulturfolk, og både det Gamle og det Nye Testamente og i Koranen findes der beskrivelser af engle og deres kontakt til menneskeheden. Både oldtidens assyrere og græker og de nord- og sydamerikanske indianere kendte englebegrebet, så det er noget der kan føres meget langt tilbage i tiden. 

En engel er et lysvæsen, et bundt af utrolig hurtig vibrerende energi, som nogle kan se – men de fleste af os kan ikke. For at se en engel kræver det ro og stilhed, og du skal tage indtrykket til dig, ved at bruge højre hjernehalvdel. De fleste af os er domineret af den rationelle tankegang og er ikke vant til at have ro og stilhed i dagligdagen, måske er det derfor englene har være borte fra vores bevidsthed i så lang tid. 

Engle findes også i naturen. Det kan være engle væsener som naturånder, trolde, feer og sylfider – under et kaldet devaer. Devariget er en del af engleherakiet.

 

Standing Watch

We have one Angel standing watch
above us as we sleep
Another gathers up the hopes
and dreams we wish to keep
One Angel is the tiny voice
that whispers in our ears
With words of love and comfort
to conquer grief and fears
Of course we have one Guardian,
one friendship keeper too
Another just to help us mend
the thoughtless things we do
We have a Guardian of love
who protects our Destiny
And helps us with our soulmate
with whom we were meant to be
We have a host of Angels
that keep us company
In order that we become
the best that we can be

Author unknown

Angels

Seek an angel with an open heart and you will find one.
The way you know an angel is by your feeling.
Angels may not always come when you call them, but they
always come when you need them.
An angel is someone who helps you believe in miracles again.
Sometimes you know angels only by the miracles they have
blossoming in their paths after they have gone.
An angel is someone you're always happy to bump into.
An angel is someone who raises your spirits.
An angel is someone you feel you've known forever even
though you've just met.
An angel is someone who helps you grow.
Angels make you feel welcome in this world.
Angels encourage your best qualities and
hidden talents.
Angels give you those gentle pats on the back
you sometimes need to keep going.
Angels give you direction.
Angels gently push you out of your little self and
into the broad arena of love.
Angels remind you that you are enough.
Angels help you see your life in a better light.
An angel is someone who brings out the best in you.


Author unknown

 

Salmonsens konversationsleksikon's definition af engle

Engle er en Betegnelse for overmenneskelige væsener, som står i et særegent Forhold til Gud, men er hans højeste Magt undergivne. En antagelse af sådanne væsener, har ligget nær for en ældre, mere umiddelbar naturanskuelse, der var tilbøjelig til at opfatte særegne begivenheder som indgreb af en højere åndeverden. Imellem de hedenske Religioner har den persiske fornemmelig uddannet Engletroen; sammen med seks høje ånder danner den højeste Gud de syv, hellige udødelige (Amscha-spands); og ved siden af står der himmelske typer for alle levende væsener (Fravaschis),
der er til, såvel før de enkelte menneskers fødsel som efter deres død, ligesom de under deres liv optræder som deres skytsånder. Det er sikkert ikke uden påvirkning fra den pers. Religion, at Englelæren i det Gamle Test. har nået sin fuldendelse. Det er vanskeligt at sige noget bestemt om den ældste israelitiske folkeforestilling, men således som engletroen siden gør sig gældende, er det især to sider, som træder frem: Engle betragtes dels som ophøjede mægtige væsener, dels som Guds tjenere og sendebud. Det første synspunkt kommer frem i Betegnelsen af dem som Guds Børn,
Gen. 6, 1-3, Job l, 6; 2, l, ell. som ånder, der tilsammen udgør Himlens Hær, 1. Kong. 22,19 f!., og hvis åbenbarede sker gennem Ildens Element, 2. Kong. 2, 11; 6, 17; ligeledes naar Engle stilles sammen med stjernerne, der da opfattes som en slags levende væsener, Job 38, 7. Det andet synspunkt kommer frem i Forestillingen
om engle som dem, der udfører Guds mangfoldige råd over for menneskene, enten dette nu er som hjælp eller som straf; det er som organer for Guds forsynsstyrelse, at de således optræder. Dette synspunkt kommer stærkest frem i tanken om en »Herrens Engel« i en særegen, enestående forstand o: en sådan åbenbarede af Gud, hvor engle’s tale og fremtræden falder sammen med selve Herrens Tale og Fremtræden. Det er især i Israels ældre historie, at der tales om en sådan »Herrens Engel«, Gen. 16,
7 ff., 21, 17; 31, 11; 13 jfr Jes. 63, 9 (»Herrens Aasyns Engel«), ved hvilken mange teologer både i ældre og nyere tid har tænkt paa en for-åbenbarelse af den anden person i Treenigheden. Om nogen klassificering af engle synes der i øvrigt før eksilet ikke at være Tale; man kan i hvert Fald kun henvise til Seraferne,

Jes. 6, 2, thi Keruberne kan ikke opfattes som engle, men er symbolske skikkelser, der fremstiller Skabningens mægtigste Kræfter i deres Underdanighed over for Gud, Derimod har den efter-eksilske Teologi med Forkærlighed dyrket Englelæren; hos Daniel optræder Engle ved Navn, som Michael og Gabriel, og der træder en hel
Rangforordning frem med bestemte Folkeengle, Dan. 10, 13; den samme Tendens viser sig i Tobias’ Bog, i Henok’s Bog og i den senere Kabbala; kun Sadducæerne forkastede Engletroen. I N y Testamente er Engleforestillingerne fra det Gl. Test.
ligefrem gåede over, uden at der dog kan siges at foreligge nogen egentlig lære. Grundopfattelsen er, at Engle er Aabenbaringsbud, Hebr. l, 14. De opfattes dog mindre som stadige Tjenere for Guds Forsynsvirken end som virksomme ved
Guds særlige Aabenbaring; de optræder således ved de store Vendepunkter i Jesu Liv.
Inden for Kirken er Englelæren aldrig trådt i Forgrunden. Synoden i Nikæa 787 indrømmede Engle ligesom Helgenerne Påkaldelse, men ikke Tilbedelse, og herved er den katolske Kirke blevet stående; de protestantiske Symboler udtaler sig herimod, idet de lærer, at selv om Engle vel beder for os, tør vi ikke bede til dem om deres
Forbøn. Den historiske Kritik er blevet åbnet af Balthazar Becker 1691 og er siden blevet fortsat a.f Rationalismen; denne bestred dog ikke så meget Muligheden som mere Betydningen af, at der var Engle til. Senere Kritikere, som navnlig D. Strauss, har også villet benægte muligheden af Engle’s Tilværelse. Dette er dog sikkert et Overgreb; for en teistisk Livsanskuelse må Muligheden af en Engleverden stå fast.
Det afgørende Spørgsmål er om den religiøse Bet. af den hele Forestilling, og her må man vistnok indskrænke sig til at sige, at nogen væsentlig Betydning for det religiøse Liv kan Engletroen ikke have, men at den dog kan bidrage til at give den religiøse Anskuelse en ejendommelig Fylde og Rigdom, hvilken det for øvrigt må være den enkelte overladt at tilegne sig efter hans individuelle Fornødenhed. Hvad
Jesu og Apostlenes Forhold til Engleforestillingen angår, da har Schleiermacher måske truffet det rigtige ved at sige, at de på dette Punkt har optaget den givne Folkeforestilling, uden for øvrigt at lægge nogen afgørende Vægt på den.  

Tilbage

Copyright © 1997- Kraka.net